درباره ما

بیش از ۳ دهه پیش، پزشکی عالم، عاشق و متعهد، سنگ بنای این نوای دل انگیز را نهاد. دکتر عباس روحبخش خالق دوست، در بحبوحه عصر آهن و سیمان، بذر اصیل و بارور نوا را کاشت و با قلب عاشقش آبیاری کرد تا در سایه‌اش، جسم و ذهن، فرصتی بیابند برای نمو؛ چرا که با رشد توأمان این دو است که مرغ جان بالنده می‌شود و پر می‌گیرد.

درخت نوا که ریشه در دانشی عمیق داشت، بنا بر “نیاز روز” و با تکیه بر “علوم نوین”، شاخه گسترد و بار آورد؛ چه جان‌ها که نواخت و چه‌ تن‌ها که سلامتی بخشید. و امروز نوا اینترنشنال، شاخه‌ای از درخت سترگ نواست.

با تکیه بر سه اصل “حفظ اصالت آموزش‌ها”، “علمی و کاربردی بودن آموزش‌ها” و مهمتر از همه “سازگاری این تعالیم با قوانین حاکم بر هستی” در جهان گسترده شده که شهدی ناب از ژرفای حکمت و دانش کهن شرق را در قالب دوره‌های “علمی و کاربردی” بگنجاند و بر قلب مشتاقان بنشاند تا اکسیری شود برای سلامت و رشد جسم و جان. باشد که این دوره‌ها جان شما را نیز بنوازد و جسمتان را استوار کند.

ارتقای سلامت، خودشناسی و عشق

در نوا اینترنشنال