Category Archives: دستهبندی نشده

هشت وضعیت برای رهایی عضله ایلیوسواس

    توضیح ویراستار: این مقاله، پیشنهاداتی عمومی برای فراگیران و مربیان یوگا ارائه می دهد ولی این توصیه‌ها جایگزین توصیه پزشک معالج شما نیستند. مردم اغلب با امید رهایی عضله ایلیوسواس (ترکیب عضلات شامل عضلات ایلیاک و سواس) به یوگا وفیزیوتراپی روی می آورند. سبک زندگی کم تحرک می تواند به سفتی عضله ایلیو […]