دوره آنلاین بیداری عشق یک

بیداری هوشیارانه و آگاهانه، سرشت کائنات است. انسان خردورز و عاشق میکوشد تا به رسالت حقیقی خویش که همانا “بیداری عشق” در درون است، دست یابد و از دوران پر هیاهوی امروز بشری که گاه او را اسیر هیجانات منفی می سازد رهایی بخشد و نمود خشم و اضطراب و افسردگی را مهار سازد. با آموختن و کسب مهارت هایی که ما را به ارتقا سلامتی جسمی و ذهنی و اجتماعی هدایت می کند خود را توانمند سازیم. اینگونه در درون خویش شادی پایدار را با رها شدن از اضطراب و استرس تجربه کنیم و به خود و همه کسانی که در کنارمان هستند آن را هدیه دهیم.

دوره آنلاین بیداری عشق دو

زندگی رازی عظیم در خود دارد، راز ماندگاری حیات که معنای استواری و پایداری آن مشروط است به رویارویی و شناخت خویش. برای شناخت عشق حقیقی باید از خود آغاز کنیم در این دوره با استفاده از تکنیک ها و آموزش های عملی آن قادر خواهیم بود تا به مفهوم بیداری عشق و چگونگی عملکرد آن در وجه پایداری و استواری این سیستم (بیداری عشق ۲) دست یابیم.

دوره آنلاین بیداری عشق سه

زندگی رازی عظیم در خود دارد، راز ماندگاری حیات که معنای استواری و پایداری آن مشروط است به رویارویی و شناخت خویش. برای شناخت عشق حقیقی باید از خود آغاز کنیم در این دوره با استفاده از تکنیک ها و آموزش های عملی آن قادر خواهیم بود تا به مفهوم بیداری عشق و چگونگی عملکرد آن در وجه پایداری و استواری این سیستم (بیداری عشق 3) دست یابیم.

دوره آنلاین بیداری عشق چهار

زندگی رازی عظیم در خود دارد، راز ماندگاری حیات که معنای استواری و پایداری آن مشروط است به رویارویی و شناخت خویش. برای شناخت عشق حقیقی باید از خود آغاز کنیم در این دوره با استفاده از تکنیک ها و آموزش های عملی آن قادر خواهیم بود تا به مفهوم بیداری عشق و چگونگی عملکرد آن در وجه پایداری و استواری این سیستم (بیداری عشق 4) دست یابیم.

دوره آنلاین بیداری عشق پنج